Treść główna

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA / International Scientific Conference

Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

zapraszają

do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

DIALOG O CZŁOWIEKU W DRODZE DO PRAWDY:

JAN PAWEŁ II – EDYTA STEIN – ROMAN INGARDEN

12-13 października 2020

Uchwałą Sejmu RP rok 2020 został ustanowiony Rokiem św. Jana Pawła II oraz Rokiem Romana Ingardena, których z Edytą Stein łączyła fenomenologia, jako metoda filozofowania, oraz szeroko rozumiana problematyka bytu osoby ludzkiej. Podjęcie refleksji nad dorobkiem naukowym tych trzech wybitnych fenomenologów, a jednocześnie indywidualności, które wywarły znaczący wpływ na życie duchowe Europy w XX wieku, pomoże zbadać głębię i oryginalność ich własnych dociekań. Z pewnością odsłoni także wzajemne powiązania, wpływy i zależności wypracowanych przez nich koncepcji filozoficznych, a także podjętych wyborów osobistych. Zaproponowana problematyka osoby ludzkiej ma wymiar akademicki i życiowy: życie bowiem skłania człowieka do zamyślenia nad samym sobą. To zamyślenie przekłada się na bogatsze i pełniejsze rozumienie samego siebie. Jest to problematyka na czasie, gdyż – jak się wydaje – współczesny człowiek poszukujący prawdy zatracił w znacznej mierze poczucie własnej tożsamości.

Międzynarodowa konferencja naukowa uświetni obchody 129. rocznicy urodzin Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Wrocławianki i patronki Europy. Towarzyszyć jej będą uroczystości wręczenia Nagrody im. św. Edyty Stein oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym.

Zgłoszenia do udziału w konferencji ze wskazaniem stopnia naukowego, afiliacji oraz z załączeniem krótkiego streszczenia proponowanego wystąpienia (do 900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@edytastein.org.pl do 30 kwietnia 2020 roku. Organizatorzy zapewniają prelegentom wyżywienie, zwrot kosztów podróży (do 200 zł podróż krajowa; do 100 euro  podróż międzynarodowa) oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu poza Domem Edyty Stein. Brak opłaty konferencyjnej. Szczegółowe dane zostaną przekazane po otrzymaniu zgłoszenia. Język konferencji: polski, angielski.

Edith Stein Society in Wroclaw

Pontifical Faculty of Theology in Wrocław

Cordially invite

To International Scientific Conference:

THE DIALOGUE ABOUT A HUMAN BEING ON THE WAY TO THE TRUTH

JOHN PAUL II-EDITH STEIN-ROMAN INGARDEN

12th -13th October 2020

The Parliament of Republic of Poland by way of resolution established 2020 as the year of Saint John Paul II and Roman Ingarden  who were related to Edith Stein by phenomenology as the method of philosophising  and widely understood issue of human existence. Reflection on scientific achievements of these phenomenologists and individuals who had a great impact on spiritual life of Europe in 20th century will help to explore the depth and novelty of their investigations. It will certainly reveal the mutual relationships, influences and dependences of their philosophical conceptions as well as personal choices. Suggested issues have both life and academic dimensions since  life makes human being to reflect on oneself. This reflection leads to more complete understanding of oneself. The issue keeps up with the modern times since contemporary man who seeks the truth lost the sense of identity to certain extant.

The conference will commemorate 129th Birth Anniversary of Edith Stein, St.Teresa Benedicta of the Cross, native-born inhabitant of Wroclaw and the patron of Europe. The conference will be accompanied by St. Edith Stein award ceremony and other cultural events.

Applications for conference participation including degree, affiliation as well as short  summary of presentation ( up to 900 characters with spaces) should be submitted by e-mail to biuro@edytastein.org.pl by 30th April 2020.

The organizers provide meals, reimbursement of travel expenses (up to 200 zl. domestic travel; up to €100 international travel) and post-conference materials in print . The organizers do not cover costs of accommodation outside the House of Edith Stein. No conference fee. All details will be sent after conference submission. The official languages of the conference are: Polish and English.

.