Treść główna

PISMA PATRONKI. „Wiedza Krzyża” – o. prof. Jerzy Wiesław Gogola OCD

Celem serii wykładów zatytułowanej „PISMA PATRONKI. Wprowadzenia do poszczególnych dzieł Edyty Stein” jest przybliżenie polskiemu słuchaczowi zasadniczej treści poszczególnych pism Edyty Stein w sposób systematyczny, klarowny i naukowy. Omówienia poszczególnych tomów w porządku chronologicznym bazują na najnowszej serii dzieł zebranych Edith Stein Gesamtausgabe (Herder, 2000-2020), która dzięki wysiłkom Wydawnictwa Karmelitów Bosych jest już częściowo dostępna w języku polskim.

Problematyka wykładu zawarta jest w czterech punktach: 1) powstanie dzieła, 2) punkt widzenia Edyty Stein na życie i dzieło św. Jana od Krzyża, 3) struktura oraz 4) treść. Ad 1. Wiedza krzyża powstaje w latach 1941-1942 z polecenia karmelitańskich przełożonych, by uczcić 400-lecie urodzin św. Jana od Krzyża. Ad 2. Teresa Benedykta od Krzyża studiuje postać i pisma hiszpańskiego Mistyka w kluczu ciasnej ewangelicznej bramy i wąskiej drogi. Ad 3. Wiedza krzyża składa się z trzech części: a) „Orędzie krzyża”, b) „Nauka krzyża”, c) „Naśladowanie krzyża”. W zasadniczej części drugiej uwzględnia etapy i aspekty drogi do zjednoczenia z Bogiem analizowane przez hiszpańskiego Mistyka w swoich dziełach. Opisywana przez nich obydwojga droga zawiera kilka aspektów ściśle od siebie uzależnionych: czynny (pracowite odkrywanie Bożej woli i współpraca w jej pełnieniu) i bierny (ofiarowane zrozumienie Bożej woli i współpraca w jej pełnieniu); pozytywny (upodobnienie do Chrystusa w aspekcie miłości) oraz negatywny (duchowe ogołocenie reprezentowane przez śmierć krzyżową). Ad 4. Wskazane zostają motywy napisania całego dzieła w kluczu krzyża oraz wyjaśniona treść terminu „wiedza krzyża”.

Prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola, karmelita bosy, teolog duchowości, absolwent Pontificia Facoltà Teologica „Teresianum” w Rzymie, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (do roku 2022 – obecnie emeryt), kierownik Katedry Historii Duchowości na UPJPII (do roku 2020), założyciel i dyrektor Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, specjalista z duchowości ogólnej, karmelitańskiej, życia konsekrowanego, autor kilkunastu książek i wielu artykułów z dziedziny swojej specjalizacji. Wykładowca Teologii duchowości, Mistyki Karmelu, Teologii życia konsekrowanego, itp. od 1984 roku m.in. w: WSD Karmelitów Bosych, UPJPII w Krakowie, UWM w Olsztynie na drugim etacie (2005-2008), Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego w Warszawie (1991-2008), Karmelitański Instytutu Duchowości w Krakowie, KUL w Lublinie (Studium Podyplomowe).