Treść główna

Przyjęto sprawozdanie finansowe TES za rok 2019

Uchwała nr 1 z dnia 08.11.2020 r.
Zarządu Towarzystwa im. Edyty Stein

Zarząd TES zgodnie z § 31 litera o, statutu TES, postanowił na mocy podjętej wcześniej, Uchwały nr 1 z dnia 10 września 2020 r., przyjmującej sprawozdanie finansowe za 2019, wysłać sprawozdanie za 2019 do repozytorium KRS zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale bez Uchwały Walnego Zebrania Członków, zatwierdzającej to sprawozdanie finansowe.

Dodatkowo postanowił wywiesić na stronie www TES, sprawozdanie finansowe za 2019 (kliknij w link) a także poinformować Członków Towarzystwa o podjętej Uchwale, przez ogłoszenie jej również na stronie www.

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem we Wrocławiu tzw. strefy czerwonej z dniem 24 października 2020 roku, Zarząd Towarzystwa im. Edyty Stein zmuszony był odwołać, zwołane dokładnie na ten dzień tj. 24 października 2020 Walne Zebranie Członków TES.
Zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w spotkaniach może brać udział tylko 5 osób.
Ze względy na terminy obowiązujące w przesyłaniu sprawozdań finansowych do KRS oraz ze względu na brak możliwości określenia terminu kolejnego Walnego Zebrania, biorąc po uwagę niepewną sytuację epidemiczną Zarząd postanowił przyjąć powyższą Uchwałę.

ZARZĄD

TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN