Treść główna

Walne Zgromadzenie Członków TES – 11 września 2021

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN WE WROCŁAWIU

Zarząd Główny Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, na podstawie § 27 Statutu zwołuje na dzień 11 września 2021 r. na godz. 10.00 Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w Domu Edyty Stein we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38. 

W przypadku braku quorum na podstawie § 25 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się w drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 10.30 w tym samym miejscu. 

Pragniemy rozpocząć Mszą Świętą o godz. 9.00 w Kaplicy Edyty Stein w Kościele Św. Michała Archanioła przy ulicy Prusa we Wrocławiu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków TES:

I część sprawozdawcza

1. Powitanie zgromadzonych i przyjęcie programu obrad;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Wybór sekretarza, członków Komisji Mandatowej oraz Komisji Skrutacyjnej;

4. Sprawozdanie Zarządu Głównego i Dyrektora Domu;

5. Sprawozdanie z działalności Oddziałów Towarzystwa im. Edyty Stein;

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego 2019 rok;

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego 2020 rok;

8. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2019 rok;

10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 rok;

11. Przyjęcie Uchwał o podziale zysków i strat za 2019 i 2020 rok;

12. Głosowanie nad  udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

II Część wyborcza

13. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Zarządu Głównego;

14. Wybór Prezesa Zarządu Głównego;

15. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu i ich krótkie przedstawienie;

16. Wybór członków Zarządu Głównego;

17. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

18. Wolne głosy i wnioski;

19. Zakończenie Walnego Zgromadzenia i zamkniecie obrad. 

W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemicznych Zarząd Główny dostosuje warunki w budynku do bezpiecznego odbycia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W imieniu Zarządu Głównego

Danuta Nowak 

Wiceprezes Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu