Statuto

STATUT TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN

ze zmianami uchwalonymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2022 r. (tekst ujednolicony)

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

Towarzystwo im. Edyty Stein, zwane w dalszych postanowieniach statutu “Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem osób fizycznych zamierzających w różnych formach przyczyniać się do kultywowania pamięci patronki Towarzystwa oraz realizowania wartości, którym Ona służyła. Towarzystwo pragnie pogłębić znajomość i zrozumienie bogatego dziedzictwa duchowego Edyty Stein – Świętej Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, ogłoszonej przez Papieża Jana Pawła II Współpatronką Europy. Mając zaś świadomość, jak głęboko Jej życie wiąże się z tragicznymi dziejami narodów żydowskiego, polskiego i niemieckiego, pragnie przyczyniać się do budowania solidarnej i sprawiedliwej Europy w oparciu o korzenie chrześcijańskie. Szczególnym obszarem zainteresowań Towarzystwa jest działanie na rzecz pogłębiania i poszerzania dialogu polsko-niemiecko-żydowskiego, przezwyciężania historycznych urazów i nieufności między naszymi narodami.

Paragraf 2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 roku, z późniejszymi zmianami, oraz ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003, z późniejszymi zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Ma prawo przynależności do organizacji międzynarodowych, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Paragraf 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto Wrocław – miejsce urodzenia Edyty Stein.

Paragraf 4

Towarzystwo ustanawia i przyznaje coroczną Nagrodę im. Edyty Stein.

ROZDZIAŁ 2 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Paragraf 5

Celem Towarzystwa jest:

 1. poznawanie, kultywowanie i propagowanie duchowego dziedzictwa Edyty Stein – Świętej Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, stworzenie we Wrocławiu centrum badań poświęconych Jej myśli, osobie i świadectwu, a także ochrona i upamiętnianie miejsc i obiektów związanych z osobą Edyty Stein, a w szczególności jej domu rodzinnego,
 2. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przekazywania myśli filozoficznej i pedagogicznej, dorobku naukowego oraz wartości prezentowanych przez Edytę Stein.

Paragraf 6

Do realizacji powyższych celów Towarzystwo dąży między innymi przez:

 1. organizowanie spotkań, odczytów, seminariów, konferencji krajowych i zagranicznych, zjazdów,
 2. inicjowanie i wspieranie różnych form aktywności duchowej,
 3. współdziałanie z Kościołem katolickim, kościołami i związkami innych wyznań,
 4. prowadzenie działalności dokumentacyjnej, naukowej, popularyzatorskiej i informacyjnej poświęconej życiu i dokonaniom Edyty Stein,
 5. fundowanie stypendiów naukowych, kulturalnych, artystycznych.
 6. inicjowanie badań naukowych oraz inspirowanie powstawania zespołów badawczych zajmujących się problematyką bliską celom Towarzystwa,
 7. wspieranie w różnej formie działalności naukowej, publicystycznej i społecznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy i postaw zgodnych z celami Towarzystwa,
 8. organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieżowej,
 9. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, charytatywnym, społecznym odpowiadającym duchowości Edyty Stein.
 10. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleń i kursów,
 11. promowanie i organizowanie wolontariatu,

Paragraf 7

 1. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie sfery zadań na rzecz ogółu społeczności. Działalność tego rodzaju jest wyłączną działalnością statutową Towarzystwa.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na swoją działalność statutową.
 3. Formy działalności pożytku publicznego wymagają rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 4. Niemożliwe jest prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej tego samego rodzaju, tj. w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 5. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 3 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Paragraf 8

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
 2. W uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa osobie fizycznej może zostać przyznane członkostwo honorowe oraz nadany tytuł Prezesa Honorowego.

Paragraf 9

W poczet członków zwyczajnych mogą zostać przyjęte osoby pełnoletnie po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych. Warunkiem przyjęcia jest uchwała Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Głównego. Uchwała o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia powinna być podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia po dostarczeniu przez zainteresowanych kandydatów prawidłowo wypełnionej deklaracji pisemnej o przystąpieniu do Towarzystwa. (osobiście, przez pełnomocnika, za pomocą firmy pocztowej/kurierskiej). Po podjęciu uchwały o przyjęciu lub odmowie, kandydat zostanie o tym poinformowany. Decyzja Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Głównego jest ostateczna.

Paragraf 10

Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

Paragraf 11

Obowiązkiem członków jest:

 1. postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa,
 2. branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa,
 3. opłacanie składek i wypełnianie innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego.

Paragraf 12

Członkostwo wygasa przez:

 1. wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek mimo pisemnego upomnienia
 3. wykluczenie członka Władz z powodu wykorzystywania Towarzystwa do indywidualnych celów zarobkowych
 4. wykonanie prawomocnego orzeczenia Sadu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa,
 5. śmierć członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Paragraf 13

Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka oraz w przedmiocie wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w terminie 30 dni od daty jej doręczenia członkowi. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna. Jednak do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia taki członek pozostaje zawieszony w prawach i obowiązkach , tym samym nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Paragraf 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Towarzystwa w formie pisemnej regularną pomoc finansową lub rzeczową. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu od daty otrzymania pisemnej deklaracji.

Paragraf 15

Członek wspierający – jako osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego pełnomocnika.

Paragraf 16

Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Paragraf 17

Godność prezesa honorowego oraz członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego na okres jednej kadencji lub dożywotnio.

Paragraf 18

Prezes honorowy i członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Paragraf 19

Godność członka honorowego oraz prezesa honorowego w przypadkach różnych od przewidzianych w Paragrafie 17, wygasa przez zrzeczenie się w formie pisemnej lub pozbawienie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

ROZDZIAŁ 4 WŁADZE TOWARZYSTWA

Paragraf 20

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Wszystkie władze Towarzystwa działają w sposób pro bono. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zatrudnienie członka Władz Towarzystwa do realizacji celów statutowych Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego lub Sądu Koleżeńskiego Towarzystwo reprezentuje Komisja Rewizyjna lub upoważniony pełnomocnik Walnego Zgromadzenia, a między Towarzystwem a Komisją Rewizyjną upoważniony pełnomocnik Walnego Zgromadzenia. Niedozwolona jest jakakolwiek próba wykorzystania Towarzystwa do indywidualnych celów zarobkowych pod sankcją natychmiastowego wykluczenia z Towarzystwa. Decyzje o wykluczeniu podejmuje Zarząd Główny uchwałą.

Paragraf 21

Kadencja Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.

Paragraf 22

Uchwały wybieralnych władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum Zarząd Główny wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ 5 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Paragraf 23

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane co rok jako zgromadzenie sprawozdawcze, a co trzy lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

Paragraf 24

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział zwyczajni członkowie Towarzystwa, pełnomocnicy członków zwyczajnych, pełnomocnicy członków wspierających, członkowie honorowi, prezesi honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd Główny goście. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem mailowo lub listownie. Informacje o Walnym Zgromadzeniu umieszcza się również na stronie internetowej Towarzystwa.

Paragraf 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 2. wybór zwykłą większością głosów następujących władz Towarzystwa:
  1. prezesa Towarzystwa
  2. do ośmiu członków Zarządu Głównego
  3. trzech członków Komisji Rewizyjnej,
  4. trzech członków Sądu Koleżeńskiego,

Warunkiem kandydowania do władz Towarzystwa jest 2 letni staż członkowski w Towarzystwie.

 1. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
 2. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet Towarzystwa,
 3. nadawanie i pozbawianie godności prezesa honorowego i członka honorowego,
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie skreśleń i wykluczeń z Towarzystwa,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
 6. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
 7. podejmowanie uchwały o przystąpieniu towarzystwa do organizacji międzynarodowych o celach zbliżonych do celów Towarzystwa.
 8. zaciąganie pożyczek i kredytów do kwoty nieprzekraczającej dochodów Towarzystwa z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę lub kredyt

Paragraf 26

W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku.

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄD GŁÓWNY

Paragraf 27

Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz.

Zarząd Główny składa się z prezesa i do ośmiu członków, w tym do dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
Wiceprezesi, skarbnik oraz sekretarz wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zarządu po wyborach dokonanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

W obradach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym prezesi oddziałów terenowych albo ich przedstawiciele oraz członek Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu Głównego jako jego przewodniczący wchodzi prezes Towarzystwa. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji prezesa Zarząd Główny funkcje te powierza jednemu z wiceprezesów. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe lub nieposiadające stałych legalnych źródeł dochodu z wyjątkiem osób duchownych takich jak ksiądz, zakonnik lub zakonnica. Żaden z Członków Zarządu nie może jednoosobowo podejmować decyzji w imieniu Zarządu.

Paragraf 28

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. wszechstronne wspieranie zgodnej ze statutem Towarzystwa działalności członków i inicjowanie nowych obszarów działalności Towarzystwa,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa i przygotowanie programu działalności Towarzystwa,
 4. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 5. zatrudnianie Dyrektora Domu Edyty Stein
 6. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Dyrektora Domu Edyty Stein oraz innych niezbędnych dla działalności Towarzystwa
 7. uchwalanie regulaminu przyznawania Nagrody im. Edyty Stein
 8. zatwierdzanie przygotowanych przez Dyrektora Domu wszelkich niezbędnych regulaminów do prawidłowego funkcjonowania Domu Edyty Stein
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
 10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 11. przyjmowanie członków
 12. wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o udzielenie członkom przewidzianych sankcji,
 13. ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
 14. podejmowanie decyzji o sprawach majątkowych Towarzystwa,
 15. podejmowanie uchwał nie należących do właściwości innych władz Towarzystwa.
 16. powoływanie ciał doradczych Towarzystwa, w tym Rady Naukowej
 17. powoływanie na wniosek członków Grup wewnątrz Towarzystwa, uchwalanie regulaminu tworzenia i działalności Grup oraz nadzór nad działalnością Grup oraz rozwiązywanie ich w przypadku działalności niezgodnej ze Statutem Towarzystwa i regulaminem pracy Grup
 18. wyrażanie zgody na indywidualną działalność członków
 19. przedstawianie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych odnośnym władzom, zgodnie z art. 23 Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa lub jednego z wiceprezesów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. W przypadku reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz, obejmującego również dokonywanie czynności prawnych, za Zarząd Główny działa dwóch pełnomocników wybranych uchwałą Zarządu Głównego spośród członków Zarządu Głównego.

Paragraf 29

Wynagrodzenie osób zatrudnianych przez Zarząd do wykonywania określonych czynności nie może przekraczać limitów ustalonych w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

Paragraf 30

W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez członka Zarządu Głównego lub jego rezygnacji, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o powołaniu w jego miejsce nowego członka celem uzupełnienia składu. W tym trybie można powołać nie więcej niż ¼ członków Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ 7 KOMISJA REWIZYJNA

Paragraf 31

Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

Paragraf 32

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz na rok całokształtu działalności Towarzystwa, w tym opłacanie składek członkowskich,
 2. składanie do Zarządu Głównego wniosków pokontrolnych,
 3. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

Paragraf 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani innych jego władz. Nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Paragraf 34

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Paragraf 35

W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej lub jego rezygnacji, Komisja Rewizyjna może podjąć uchwałę o powołaniu w jego miejsce nowego członka celem uzupełnienia składu.

ROZDZIAŁ 8 SĄD KOLEŻEŃSKI

Paragraf 36

Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Paragraf 37

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie skarg członków o naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego,
 3. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Towarzystwa.

Paragraf 38

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od trzech miesięcy do 2 lat,
 4. wykluczenie z Towarzystwa.

Paragraf 39

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tym zakresie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 9 WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

Paragraf 40

Funkcjonowanie Towarzystwa opiera się na działalności jego poszczególnych członków. Wszystkie rozwiązania strukturalne mają umożliwiać szerokie rozwijanie inicjatyw członków Towarzystwa zgodnych ze Statutem.

Paragraf 41

Za zgodą Zarządu członkowie mogą działać indywidualnie, mogą też tworzyć różne Grupy wewnątrz Towarzystwa.

Paragraf 42

Członkowie tworzący wspólnie grupę wewnątrz Towarzystwa określają jej nazwę, strukturę organizacyjną, sposób funkcjonowania oraz wybierają jej przewodniczącego zgodnie z regulaminem działania Grup wewnątrz Towarzystwa.

Paragraf 43

Grupa może rozpocząć działalność po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego Towarzystwa.

Paragraf 44

Członkowie działający indywidualnie lub tworzący grupę wewnątrz Towarzystwa mają obowiązek podawania wyczerpujących informacji o swojej działalności na każde żądanie i w formie podanej przez Zarząd Główny Towarzystwa lub Komisję Rewizyjną.

Paragraf 45

Zarząd Główny powołuje oddziały terytorialne Towarzystwa, określając ich nazwę i zasięg działania na wniosek grupy członków Towarzystwa. Stają się oni wtedy automatycznie członkami – założycielami oddziału.

Paragraf 46

W terminie do trzech miesięcy od powołania oddziału członkowie oddziału Towarzystwa wybierają władze oddziału.

Paragraf 47

Władze oddziału stanowią:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Towarzystwa,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

Paragraf 48

Liczebność, skład i częstotliwość posiedzeń Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału ustala Walne Zgromadzenie Oddziału.

Paragraf 49

Działalność władz oddziału Towarzystwa regulują odpowiednie przepisy dotyczące władz Towarzystwa. Przepisy paragrafów: 21, 22, 23, 24, 25 [za wyjątkiem pkt. 3,4,6,7,9,10], 26, 27, 28 [za wyjątkiem punktów 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 16), 17], 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 stosuje się odpowiednio.

Paragraf 50

Członek Towarzystwa, który nie jest członkiem oddziału, staje się nim na mocy uchwały Zarządu Oddziału, po wyrażeniu na piśmie woli przystąpienia do oddziału.

Paragraf 51

Zarządy Oddziałów przekazują Zarządowi Głównemu szczegółowe sprawozdania (w tym sprawozdania finansowe) ze swej działalności nie rzadziej jednak niż raz na rok, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Za niezgodną ze statutem działalność Zarząd Główny ma prawo rozwiązać powołany wcześniej oddział terytorialny.

Paragraf 52

Za niezgodną ze statutem działalność członkowie odpowiadają indywidualnie i podlegają przewidzianym w statucie sankcjom.

ROZDZIAŁ 10 MAJĄTEK TOWARZYSTWA

Paragraf 53

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

Paragraf 54

Dla realizowania zadań statutowych Towarzystwo posiada fundusze, które składają się z:

 1. składek członkowskich,
 2. wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego i z działalności gospodarczej,
 3. dotacji,
 4. darowizn, spadków i zapisów oraz z ofiarności publicznej,
 5. środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wszelkie dokumenty wiążące Towarzystwo pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Towarzystwa dwie osoby spośród prezesa, wiceprezesów, skarbnika. Oni też odpowiedzialni są za zobowiązania finansowe zaciągane w imieniu Towarzystwa. Uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej odpowiada swoim majątkiem wobec Towarzystwa za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej przy wykonywaniu swoich obowiązków społecznie jest obowiązany dokładać należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Jeżeli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Paragraf 55

Nie jest możliwe dysponowanie majątkiem Towarzystwa w następujący sposób:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003. d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 11 DOM EDYTY STEIN

Paragraf 56

Dom rodzinny Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu, zwany Domem Edyty Stein, jest własnością Towarzystwa im. Edyty Stein.

Paragraf 57

Do zarządzania Domem Edyty Stein Zarząd Towarzystwa powołuje Dyrektora Domu. Zakres obowiązków Dyrektora określa Zarząd.

Paragraf 58

Dyrektora zatrudnia Zarząd. Nowo wybrany Zarząd może wypowiedzieć umowę dotychczasowemu Dyrektorowi Domu po upływie minimum 3 miesięcy po ukonstytuowaniu się.

Paragraf 59

Dyrektor Domu w porozumieniu z Zarządem określa strukturę organizacyjną Domu i zatrudnia pracowników. Zakres obowiązków pracowników i wynagrodzenia określa Dyrektor i przedstawia je do akceptacji Zarządu. Wynagrodzenie dyrektora oraz osób zatrudnionych nie może przekraczać limitów ustalonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Paragraf 60

Dyrektor Domu jest zobowiązany do przedstawiania Zarządowi do akceptacji planów działalności Domu oraz sprawozdań z wykonanych działań w formie pisemnej. Częstotliwość i zakres przedstawianych sprawozdań określa Zarząd, nie powinno się to jednak odbywać rzadziej niż raz na pół roku. Dyrektor jest odpowiedzialny za tworzenie i przechowanie dokumentacji dotyczącą Domu i pracowników.

ROZDZIAŁ 12 ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

Paragraf 61

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania; w drugim terminie większością 2/3 obecnych członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

Paragraf 62

 1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania
 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o samorozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie rozstrzyga w głosowaniu o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje komisję likwidacyjną. Majątek Towarzystwa nie może być przekazany osobom prywatnym i Statut w tej części nie może być zmieniony.