Treść główna

PISMA PATRONKI: WSTĘP DO PISM EDYTY STEIN – dr Jadwiga Guerrero van der Meijden (film)

Celem serii wykładów zatytułowanej „PISMA PATRONKI. Wprowadzenia do poszczególnych dzieł Edyty Stein” jest przybliżenie polskiemu słuchaczowi zasadniczej treści poszczególnych pism Edyty Stein w sposób systematyczny, klarowny i naukowy. Omówienia poszczególnych tomów w porządku chronologicznym bazują na najnowszej serii dzieł zebranych Edith Stein Gesamtausgabe (Herder, 2000-2020), która dzięki wysiłkom Wydawnictwa Karmelitów Bosych jest już częściowo dostępna w języku polskim. 

Każdy wykład przedstawia metodę oraz zasadniczą ścieżkę argumentacyjną danej pracy, podążając konsekwentnie za tekstem źródłowym, aby ułatwić słuchaczowi samodzielną lekturę nierzadko trudnych i specjalistycznych prac niemiecko-żydowskiej filozof ‒ w myśl przewodniego hasła serii: „tolle, lege!”, a więc Augustyńskiego wezwania: „bierz, czytaj!”. 

Rekonstrukcji treści dzieł towarzyszy prezentacja kontekstu historyczno-kulturowego powstania określonego tomu, losów tej publikacji, jej recepcji oraz znaczenia na tle całego dorobku. Taki tok wykładów służyć ma jasnemu, a zarazem wyczerpującemu wprowadzeniu zainteresowanych spuścizną Edyty Stein w arkana jej myśli.  

Serdecznie zapraszamy do słuchania oraz wspólnej lektury pism Patronki Europy!

Wykład 1: WPROWADZENIE DO POSZCZEGÓŁNYCH PISM EDYTY STEIN – dr Jadwiga Guerrero van der Meijden

Tematyka wystąpienia obejmuje: 1. chronologiczną listę pism Edyty Stein ze wskazaniem podstawowej tematyki prac; 2). historię publikacji prac za życia i po śmierci E. Stein z uwzględnieniem błędów w tytulaturze lub atrybucji pism w powojennych seriach; 3) analizę recepcji myśli E. Stein w Polsce i na świecie, w tym prób systematyzacji dorobku i myśli Patronki Europy w podziale na etapy lub ogniska tematyczne; 4. wskazanie najważniejszych zagadnień pisarskiej spuścizny E. Stein oraz aktualnego stanu badań nad jej myślą.

dr Jadwiga Guerrero van der Meiden – doktor filozofii, adiunkt badawczy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka anglojęzycznej monografii o pojęciu osoby i jej godności w myśli Edyty Stein na tle tradycji chrześcijańskiej (De Gruyter, Boston-Berlin 2019) oraz artykułów o tematyce patrystycznej, mediewistycznej, personalistycznej i fenomenologicznej; tłumaczka książki A. MacIntyre’a o E. Stein; przygotowała program nauczania filozofii w szkole podstawowej. Aktualnie pracuje nad anglojęzyczną monografią poświęconą pojęciu godności człowieka w pismach Ojców i Doktorów Kościoła oraz współredaguje międzynarodową serię wprowadzeń do poszczególnych dzieł zebranych E. Stein.