Main content

Walne Zebranie Członków TES – 16 września 2023 roku

 • Data:

Wrocław, 11 Lipca 2023

Szanowni Państwo

 ZAPROSZAMY NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN WE WROCŁAWIU

Zarząd Główny Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, na podstawie § 28.10 Statutu zwołuje na dzień 16 września 2023 r. (sobota) na godz. 10.00 Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w Domu Edyty Stein we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38.

W przypadku braku quorum na podstawie § 22 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się w drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 10.30, w tym samym miejscu.

Dla chętnych członków, pragniemy Zgromadzenie rozpocząć Mszą Świętą o godz. 9.15 w Salonie Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38. 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków TES:

I część sprawozdawcza

 1. Powitanie zgromadzonych i przyjęcie programu obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Wybór sekretarza, członków Komisji Mandatowej oraz Komisji Skrutacyjnej;
 4. Sprawozdanie Zarządu Głównego TES;
 5. Sprawozdanie Dyrektora Domu;
 6. Sprawozdanie z działalności Terenowego Oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein w Lublińcu;
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok;
 8. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2022rok;
 10. Przyjęcie Uchwały o podziale zysków i strat za 2022 rok;
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

II część wyborcza

 1. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Zarządu Głównego i ich krótkie przedstawienie;
 2. Wybór Prezesa Zarządu Głównego;
 3. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu i ich krótkie przedstawienie;
 4. Wybór członków Zarządu Głównego;
 5. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 6. Wolne głosy i wnioski;
 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia i zamkniecie obrad.

 

W  przypadku braku opłat członkowskich, uprzejmie prosimy o ich uregulowanie.

W czasie obrad Zgromadzenia również będzie można dokonać stosownych wpłat.

  Zarząd Główny

  Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu