Main content

Walne Zgromadzenie Członków TES

 • Data:

Zarząd Główny Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, na podstawie § 27 statutu zwołuje na dzień 29.06.2019 na godz. 10.00 Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w Domu Edyty Stein we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38.

W przypadku braku quorum na podstawie § 27 statutu, Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się z drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 10.30 także w Domu Edyty Stein.

Pragniemy rozpocząć Mszą Św. O godz. 9.00 w Kaplicy Edyty Stein w Kościele pw. Św. Michała Archanioła przy ul. Prusa we Wrocławiu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków TES:

 1. Powitanie zgromadzonych i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 2. Przyjęcie programu obrad;
 3. Wybór sekretarza, członków Komisji Mandatowej oraz Komisji Skrutacyjnej;
 4. Sprawozdanie Zarządu Głównego i Dyrektora Domu;
 5. Sprawozdanie z działalności Oddziałów Towarzystwa im. Edyty Stein;
 6. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 8. Głosowanie za przyjęciem bilansu za rok 2018;
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
 10. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Zarządu Głównego;
 11. Wybór Prezesa Zarządu Głównego;
 12. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu i ich krótkie przedstawienie;
 13. Wybór członków Zarządu Głównego;
 14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 15. Wolne głosy i wnioski;
 16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia i zamknięcie obrad.

Ks. Jerzy Witek,

Prezes Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu