Treść główna

Nagroda

Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu, działając na rzecz pogłębiania, zrozumienia i popularyzacji bogatego dziedzictwa duchowego Edyty Stein – świętej Teresy Benedykty od Krzyża, córki narodu żydowskiego, filozofa i karmelitanki ogłoszonej przez Papieża Jana Pawła II Współpatronką Europy ustanawia Nagrodę im. Św. Edyty Stein.

Mając świadomość jak głęboko Jej życie wiąże się z tragicznymi dziejami narodu żydowskiego, polskiego i niemieckiego, Towarzystwo pragnie poprzez przyznawanie Nagrody przyczynić się do urzeczywistnienia wizji zjednoczonej, sprawiedliwej Europy, w której byłyby respektowane wartości chrześcijańskie i godność człowieka.

Nagroda im. św. Edyty Stein przyznawana jest przez Kapitułę Towarzystwa im. Edyty Stein oraz Dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość (w 2019 i 2020 roku) za następujące działania na szerokim forum krajowym i zagranicznym (publicystyka, literatura, media, fora publiczne, naukowe):

  • badanie i popularyzacja duchowego dziedzictwa Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża w dziedzinie filozofii, historii, religii, etyki, medycyny i innych nauk,
  • urzeczywistnianie idei nadprzyrodzonej godności człowieka, prawa do życia i przeznaczenia do szczęścia zgodnie z chrześcijańską wizją istoty ludzkiej,
  • umacnianie rodziny oraz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, wychowania dzieci w oparciu o chrześcijańskie zasady moralne, w poszanowaniu tradycji, wolności i godności osoby,
  • wychowanie i kształcenie młodzieży w duchu przyjaźni, braterstwa i jedności, a także odpowiedzialności i służby, w oparciu o wartości chrześcijańskie,
  • urzeczywistnianie wizji sprawiedliwego świata, pogłębienie i poszerzenie dialogu narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego, międzyreligijnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także odbudowa i upowszechniania wielokulturowego i wielonarodowego dorobku Europy Środkowej.

2021

Pani Jadwiga Skupnik-Kurowska – wrocławska aktorka teatralna i filmowa, pedagog; prodziekan Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu (1984-1990). Debiutowała 10 lipca 1959 i całe swoje artystyczne życie (53 lata), spędziła na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Była pedagogiem Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim (1976-1980) i na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu (od 1979). Obecnie prowadzi zajęcia z fonetyki emisji głosu dla alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Autorski monodram o życiu Edyty Stein, wrocławianki, niemieckiej Żydówki, filozofki i katolickiej świętej, która zginęła w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, stworzyła w 1988 roku. Do dziś zagrała ten spektakl 163 razy, w tym raz w USA, raz we Włoszech i raz w Niemczech, przeznaczając wszystkie honoraria na cele charytatywne. Autorka wspomnień „Edyta Stein – życie moje”, w których opowiada o spotkaniu z postacią Edyty Stein i wpływie jaki wywarła na jej życie, aktorstwo i przemiany duchowe. W ubiegłym roku zdecydowała się zakończyć występy sceniczne i przekazała dla Domu Edyty Stein karmelitański habit, który eksponowany jest w ramach wystawy stałej.  

Pan Sylwin Bechcicki – Współzałożyciel i od ponad  30 lat prezes Oddziału TES w Lublińcu, działacz społeczny i chrześcijański. Jego wieloletnie zaangażowanie w szerzenie kultu św. Teresy Benedykty od Krzyża i umiejętność współpracy z lokalną społecznością Lublińca przyniosło spektakularne efekty: utworzenie muzeum „Pro memoria Edith Stein” w dawnym domu Courantów (dziadków ze strony matki), nadanie szkole w Lublińcu imienia św. Edyty Stein, ustanowienie Edyty Stein Patronką Lublińca. Zainicjował działalność wydawniczą w ramach Wydawnictwa Edyty Stein WEST, jest współautorem wielu opracowań o Courantach i Steinach w Lublińcu, materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych dotyczących Edyty Stein i miasta Lublińca. Organizator licznych konkursów dla młodzieży z wiedzy o Edycie Stein, jak i konkursów o wydźwięku artystycznym (plastyka, muzyka).

Prof. Alfreda Poznańska (1939-2001 pośmiertnie) – artystka, rzeźbiarka, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W trakcie remontu domu rodzinnego Edyty Stein prof. Alfreda Poznańska służyła swoim zmysłem estetyki i talentem. Zaprojektowała i wykonała od nowa tympanon nad głównym wejściem, gdyż niewyraźne archiwalne zdjęcia nie mogły służyć za wzorzec. Za zasługi dla Towarzystwa prof. Poznańska jako pierwsza w historii Towarzystwa uzyskała status członka honorowego. Z inicjatywy prof. Poznańskiej zakupiono kopię obrazu św. Franciszka pędzla Cimabue i umieszczono w odremontowanym salonie, gdzie, wedle opisu Edyty, znajdował się przed zaślubinami Erny z Hansem Bibersteinem.

Pani Susanne Batzdorff – siostrzenica Edyty Stein, córka Erny i Hansa Bibersteinów. Zaangażowanie w dialog żydowsko-katolicki odziedziczyła po swojej mamie – Ernie, która jako jedyna z ocalałych sióstr Edyty Stein prowadziła rozległą międzynarodową korespondencję z wieloma osobami i organizacjami zainteresowanymi osobą Edyty Stein. Autorka książki „Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej” którą wręczyła Janowi Pawłowi II podczas uroczystości kanonizacyjnej Teresy Benedykty od Krzyża w 1998 roku. Czynnie uczestniczyła w dialogu na rzecz zbliżenia katolicko-żydowskiego, prowadząc dyskusje nie tylko w kręgach rodziny, ale odwiedzając stowarzyszenia im. Edyty Stein na całym świecie, udzielając wywiadów i uczestnicząc w wydarzeniach poświeconych tematowi Zagłady Żydów. Jest członkiem Jewish Community Center w Santa Rosa w Kalifornii. 11 kwietnia 2021 brała udział, wraz z mężem Alfredem, w dorocznym dniu pamięci o ofiarach Holokaustu. Spotkanie odbywało się on-line. Urodzona 25 września 1921 roku, będzie obchodzić w tym roku swoje setne urodziny.

Prof. Alasdair MacIntyre – profesor filozofii, historyk idei, etyk i filozof pochodzenia szkockiego. Autor ponad dwudziestu dzieł z dziedziny etyki, moralności i filozofii. W licznych pracach obrońca i popularyzator chrześcijańskich wartości moralnych i intelektualnych, arystotelejsko-tomistycznej etyki cnót oraz klasycznych ideałów. We wczesnych latach osiemdziesiątych, w czasie prac nad „Dziedzictwem cnoty”, konwertował na katolicyzm, jak sam wyznał – pod wpływem myśli tomistycznej. Badacz życia i myśli Edyty Stein, autor wydanej w 2020 roku książki w języku polskim „Edyta Stein, prolog filozoficzny 1913–1922” (tłum. Jadwiga Guerrero van der Meijden, wstęp ks. prof. Robert Skrzypczak).

2020

Prof. Hanna Barbara Gerl-Falkovitz – rzeczniczka promowania osoby i myśli Edyty Stein w Europie, za współtworzenie i wieloletnią działalność w Niemieckim Towarzystwie Edyty Stein, współredakcję zbiorowego wydania dzieł Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, wieloletnią działalność naukową poświęconą jej życiu i myśli, za pełną zaangażowania pracę uniwersytecką w dziedzinie filozofii i religii, działalność w licznych
stowarzyszeniach i organizacjach, publikacje o wartości przebaczenia oraz materialne wspieranie Biblioteki TES we Wrocławiu.

Prof. Anna Grzegorczyk – za współtworzenie Centrum Badań im. Edyty Stein w Poznaniu, wieloletnią działalność naukowo-badawczą poświęconą życiu i pismom Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża w Polsce i za granicą oraz popularyzację jej duchowego dziedzictwa, opracowanie i redakcję licznych publikacji, w szczególności „Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein”, za pełną zaangażowania pracę uniwersytecką na gruncie nauk humanistycznych, zwłaszcza fenomenologii.

Renata Zajączkowska – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein oraz Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, pełną poświęcenia wieloletnią pracę w Komisji Rewizyjnej TES, pozyskanie finansowego wsparcia na wydanie przewodnika „Edith Stein Spuren In Breslau”, a także wieloletnią pracę dla na rzecz dialogu polsko-niemieckiego oraz pamięci o Edycie Stein i jej dziedzictwie we Wrocławiu.

2019

Pani Anita Czarniecka-Stefańska – za wieloletnie, czynne uczestnictwo w życiu Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, za jego współtworzenie i fotograficzną dokumentację wydarzeń w kronice Towarzystwa, redakcję książki Edyta Stein w kulturze polskiej – daru Towarzystwa im. Edyty Stein dla papieża Jana Pawła II z okazji kanonizacji Teresy Benedykty od Krzyża, a także za pełne poświęcenia działania upamiętniające miejsca związane z wrocławskim życiem Edyty Stein oraz popularyzację jej duchowego dziedzictwa.

Ks. dr Manfred Deselaers – za pełną wrażliwości kapłańską posługę w Oświęcimiu, pracę nad religijnym znaczeniem pamięci o Auschwitz i głębokim uzdrowieniem tej „otwartej rany w sercu Europy”, działalność w Centrum Dialogu i Modlitwy na rzecz pokoju, dialogu międzyreligijnego i międzynarodowego, szerzenie kultu męczenników holokaustu: św. Edyty Stein i św. Maksymiliana Kolbego oraz za wieloletnią współpracę i wspieranie działalności Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu.

Ks. prof. Jerzy Machnacz – za badanie i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża poprzez liczne publikacje naukowe i popularnonaukowe, pełne pasji homilie i wykłady, organizację i udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych filozofii Edyty Stein i jej przesłaniu dla współczesnego świata, za duchowe i materialne wspieranie Domu Edyty Stein we Wrocławiu oraz za szerzenie kultu Świętej Teresy Benedykty od Krzyża w Polsce i na świecie.

Ks. prof. Jerzy Machnacz, p. Anita Czarniecka-Stefańska,
ks. dr Manfred Deselaers

2018

Pastor Hermann Peters – za zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, duchowe i finansowe wsparcie dla dzieła popularyzacji dziedzictwa Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża w Polsce i w Niemczech, a zwłaszcza w swoim kościele parafialnym św. Bonifacego i w mieście Dortmund, oraz wieloletnią współpracę z Towarzystwem im. Edyty Stein we Wrocławiu

Pani Danuta Skraba – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein, determinację w pertraktacjach z najwyższymi władzami Polski i Niemiec dla pozyskania domu rodzinnego Steinów oraz środków na kapitalny remont budynku, nawiązanie i podtrzymywanie relacji z rodziną Batzdorff w USA, a także pełną poświęcenia, wieloletnią pracę dla zachowywania pamięci o Edycie Stein we Wrocławiu i popularyzację jej duchowego dziedzictwa

Pan Marian Łukaszewicz – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein, założenie kwartalnika TES, cenne publikacje na temat życia rodziny Steinów, historii domu i wrocławskich miejsc związanych z Edytą Stein, pełne poświęcenia kilkukrotne pełnienie funkcji prezesa Towarzystwa im. Edyty Stein i popularyzację jej duchowego dziedzictwa

Ks. Jerzy Witek – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein, determinację w pertraktacjach z najwyższymi władzami Polski i Niemiec dla pozyskania domu rodzinnego Steinów oraz środków na kapitalny remont budynku, budowę kaplicy św. Edyty Stein w kościele św. Michała Archanioła we Wrocławiu, pełna poświęcenia wieloletnią pracę dla zachowania pamięci o Edycie Stein we Wrocławiu, popularyzację jej duchowego dziedzictwa i pełnienie funkcji prezesa Towarzystwa im. Edyty Stein od 2010 roku

2017

Kard. Joachim Meisner – (pośmiertnie) za zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, duchowe i finansowe wsparcie w dziele popularyzacji w Polsce dziedzictwa św. Edyty Stein oraz ufundowanie kaplicy św. Teresy Benedykty od Krzyża w kościele pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak – za nieustanne głoszenie przesłania o godności człowieka, prawie do życia i przeznaczeniu do szczęścia, nawoływanie do ratowania rodziny i pojednania narodów poprzez powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni; za prowadzenie w mediach bogatego w wartości chrześcijańskie dialogu i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Jana Pawła II i św. Edyty Stein

Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka – za założenie pierwszej w świecie Katedry Personalizmu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badania nad rzeczywistością stworzenia, nadprzyrodzoną godnością człowieka i narodu, splendorem natury oraz budowanie rzeczywistości opartej na wartościach chrześcijańskich i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Jana Pawła II i św. Edyty Stein

Stella Zylbersztajn-Tzur – ocalała z Holokaustu córka narodu żydowskiego – za niestrudzoną pracę nad urzeczywistnianiem wizji sprawiedliwego świata, gdzie będą respektowane godność człowieka, szacunek dla wartości religijnych oraz prawo narodów do wolności

.