Treść główna

Statut

STATUT TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN
ze zmianami uchwalonymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 12 marca 2011 r. (tekst ujednolicony)

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

Towarzystwo im. Edyty Stein, zwane w dalszych postanowieniach statutu “Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem osób fizycznych zamierzających w różnych formach przyczyniać się do kultywowania pamięci patronki Towarzystwa oraz realizowania wartości, którym Ona służyła.
Towarzystwo pragnie pogłębić znajomość i zrozumienie bogatego dziedzictwa duchowego Edyty Stein – Świętej Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, ogłoszonej przez Papieża Jana Pawła II Współpatronką Europy, we wszystkich jego aspektach: jako córki narodu żydowskiego, filozofa, karmelitanki. Mając zaś świadomość, jak głęboko Jej życie wiąże się z tragicznymi dziejami narodu żydowskiego, polskiego i niemieckiego, pragnie przyczyniać się do urzeczywistnienia wizji zjednoczonej, sprawiedliwej Europy, w której byłyby respektowane prawa ludzkie niezależnie od przebiegu istniejących granic, różnic narodowościowych, wyznaniowych, politycznych i gospodarczych. Szczególnym obszarem zainteresowań Towarzystwa jest działanie na rzecz pogłębiania i poszerzania dialogu polsko-niemiecko-żydowskiego, przezwyciężania historycznych urazów i nieufności między naszymi narodami, w poczuciu wagi pojednania między nimi dla przyszłej, zjednoczonej Europy.

Paragraf 2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 roku, z późniejszymi zmianami, oraz ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003, z późniejszymi zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Ma prawo przynależności do organizacji międzynarodowych, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Paragraf 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto Wrocław – miejsce urodzenia Edyty Stein.

Paragraf 4

Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Paragraf 5

Celem Towarzystwa jest:

 1. poznawanie, kultywowanie i propagowanie duchowego dziedzictwa Edyty Stein – Świętej Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, stworzenie we Wrocławiu centrum badań poświeconych Jej myśli, osobie i świadectwu, a także ochrona i upamiętnianie miejsc i obiektów związanych z osobą Edyty Stein, a w szczególności jej domu rodzinnego,
 2. pogłębianie i poszerzanie dialogu społeczeństw i narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego,
 3. działanie na rzecz kulturowej, cywilizacyjnej i ekologicznej odbudowy Śląska jako historycznego miejsca spotkania i pomostu między różnymi kręgami kulturowymi, w tym również działanie na rzecz ochrony zabytków,
 4. przyczynianie się do odbudowy i upowszechniania wielokulturowego i wielonarodowego dorobku Europy Środkowej, w szczególności polskiego, niemieckiego i żydowskiego,
 5. obrona praw ludzkich i obywatelskich społeczeństw dzisiejszej Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw mniejszości i społeczności religijnych,
 6. działania na rzecz wzajemnej tolerancji różnych grup etnicznych i społecznych oraz odbudowy zagubionego etosu zgodnego i pełnego wzajemnego szacunku współżycia na obszarach stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne,
 7. przyczynianie się do pogłębiania i upowszechniania wiedzy o historii i współczesności krajów Europy Środkowej w duchu obiektywizmu i tolerancji,
 8. edukacja dzieci i młodzieży,

Paragraf 6

Do realizacji powyższych celów Towarzystwo dąży między innymi przez:

 1. organizowanie spotkań, odczytów, seminariów, konferencji krajowych i zagranicznych, zjazdów,
 2. inicjowanie i wspieranie różnych form aktywności duchowej,
 3. współdziałanie z Kościołem katolickim, kościołami i związkami innych wyznań, niezależnymi ruchami społecznymi, ekologicznymi i politycznymi,
 4. prowadzenie działalności dokumentacyjnej, naukowej, popularyzatorskiej i informacyjnej poświęconej życiu i dokonaniom Edyty Stein,
 5. fundowanie stypendiów naukowych, kulturalnych, artystycznych i innych oraz wspieranie i udzielanie pomocy materialnej osobom działającym na rzecz praw człowieka i obywatela oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. inicjowanie badań naukowych oraz inspirowanie powstawania zespołów badawczych zajmujących się problematyką bliską celom Towarzystwa,
 7. wspieranie w różnej formie działalności naukowej, publicystycznej i społecznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy i postaw zgodnych z celami Towarzystwa,
 8. organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieżowej,
 9. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, charytatywnym, społecznym i innym,
 10. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleń i kursów,
 11. promowanie i organizowanie wolontariatu,

Paragraf 7

 1. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie sfery zadań na rzecz ogółu społeczności. Działalność tego rodzaju jest wyłączną działalnością statutową Towarzystwa.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na swoją działalność.
 3. Formy działalności pożytku publicznego wymagają rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 4. Niemożliwe jest prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej tego samego rodzaju, tj. w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 5. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Paragraf 8

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być pełnoletni obywatele Polski oraz innych krajów.

Paragraf 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających, ponadto Towarzystwo może nadać godność prezesa honorowego i członka honorowego.

Paragraf 10

Przyjmowanie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia po złożeniu przez zainteresowanych deklaracji pisemnej o przystąpieniu do Towarzystwa. Tak przyjęta osoba staje się członkiem zwyczajnym.

Paragraf 11

Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

Paragraf 12

Obowiązkiem członków jest:

 1. postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminem i uchwałami władz Towarzystwa,
 2. branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa,
 3. regularne opłacanie składek i wypełnianie innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego.

Paragraf 13

Członkostwo wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek przez okres roku mimo pisemnego upomnienia,
 3. wykonanie prawomocnego orzeczenia Sadu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa,
 4. śmierć członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Paragraf 14

Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w terminie 30 dni od daty jej doręczenia członkowi. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.

Paragraf 15

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Towarzystwa w formie pisemnej pomoc finansowa lub rzeczowa.

Paragraf 16

Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego pełnomocnika.

Paragraf 17

Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Paragraf 18

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Główny.

Paragraf 19

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego. Godność prezesa honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego na okres jednej kadencji.

Paragraf 20

Prezes honorowy i członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Paragraf 21

Godność członka honorowego oraz prezesa honorowego w przypadkach różnych od przewidzianych w Paragrafie 18, wygasa przez:

 1. dobrowolne zrzeczenie się w formie pisemnej,
 2. pozbawienie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

Paragraf 22

Członek zwyczajny, prezes honorowy oraz członek honorowy mają prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa, o ile nie stoi to w sprzeczności z par. 59 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE TOWARZYSTWA

Paragraf 23

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Paragraf 24

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 lata.

Paragraf 25

Uchwały wybieralnych władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum Zarząd Główny wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ 5
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Paragraf 26

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane co dwa lata jako zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze.

Paragraf 27

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Towarzystwa, pełnomocnicy członków wspierających oraz zaproszeni przez Zarząd Główny goście. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia członków i pełnomocników członków wspierających z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Paragraf 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 2. wybór zwykłą większością głosów następujących władz Towarzystwa:
 3. prezesa Towarzystwa,
 4. ośmiu członków Zarządu Głównego,
 5. trzech członków i ewentualnie do dwóch zastępców członków Komisji Rewizyjnej, 4. trzech członków Sądu Koleżeńskiego,
 6. określanie programu działalności Towarzystwa,
 7. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet Towarzystwa,
 9. nadawanie i pozbawianie godności prezesa honorowego i członka honorowego,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie skreśleń i wykluczeń z Towarzystwa,
 11. ustalanie procentu składek członków oddziałów terytorialnych Towarzystwa, które są przekazywane Zarządowi Głównemu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
 13. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
 14. podejmowanie uchwały o przystąpieniu towarzystwa do organizacji międzynarodowych o celach zbliżonych do celów Towarzystwa.

Paragraf 29

W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku.

ROZDZIAŁ 6
ZARZĄD GŁÓWNY

Paragraf 30

Na pierwszym posiedzeniu po wyborach dokonanych przez Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Główny wybiera:

Paragraf 30

Na pierwszym posiedzeniu po wyborach dokonanych przez Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Główny wybiera:

 1. do trzech wiceprezesów,
 2. sekretarza,
 3. skarbnika.

W obradach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym prezesi oddziałów terenowych albo ich przedstawiciele. W skład Zarządu Głównego jako jego przewodniczący wchodzi prezes Towarzystwa. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji prezesa Zarząd Główny funkcje te powierza jednemu z wiceprezesów. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Paragraf 31

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
a. wszechstronne wspieranie zgodnej ze statutem Towarzystwa działalności członków,
b. inicjowanie nowych obszarów działalności Towarzystwa, wprowadzanie nowych rozwiązań strukturalnych, umożliwiających pełniejsze realizowanie celów Towarzystwa przez jego członków,
c. ingerowanie w przypadku niezgodnych ze statutem działań członków Towarzystwa,
d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
e. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
f. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
g. powoływanie Rady Programowej Towarzystwa,
h. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków,
i. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
j. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
k. przyjmowanie członków oraz wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o udzielenie członkom przewidzianych sankcji,
l. ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
m. podejmowanie decyzji o sprawach majątkowych Towarzystwa,
n. podejmowanie uchwał nie należących do właściwości innych władz Towarzystwa.
o. przedstawianie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych odnośnym władzom, zgodnie z art. 23 Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa lub jednego z wiceprezesów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. W przypadku reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz, obejmującego równie dokonywanie czynności prawnych, za Zarząd Główny działa dwóch pełnomocników wybranych uchwałą Zarządu Głównego spośród członków Zarządu Głównego.

Paragraf 32

Wynagrodzenie osób zatrudnianych przez Zarząd do wykonywania określonych czynności nie może przekraczać limitów ustalonych w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

Paragraf 33

W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez członka Zarządu Głównego Zarząd Główny podejmuje uchwałę o powołaniu w jego miejsce nowego członka celem uzupełnienia składu. W tym trybie można powołać nie więcej niż ¼ członków Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ 7
KOMISJA REWIZYJNA

Paragraf 34

Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

Paragraf 35

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz na rok całokształtu działalności Towarzystwa, w tym opłacanie składek członkowskich,
 2. składanie do Zarządu Głównego wniosków pokontrolnych,
 3. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

Paragraf 36

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani innych jego władz. Nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą również pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Paragraf 37

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Paragraf 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Paragraf 39

W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o powołaniu w jego miejsce nowego członka celem uzupełnienia składu.

ROZDZIAŁ 8
SĄD KOLEŻEŃSKI

Paragraf 40

Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Paragraf 41

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie skarg członków o naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego,
 3. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Towarzystwa.

Paragraf 42

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od trzech miesięcy do 2 lat,
 4. wykluczenie z Towarzystwa.

Paragraf 43

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tym zakresie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 9
WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

Paragraf 44

Funkcjonowanie Towarzystwa opiera się na działalności jego poszczególnych członków. Wszystkie rozwiązania strukturalne mają umożliwiać szerokie rozwijanie inicjatyw członków Towarzystwa.

Paragraf 45

Członkowie mogą działać indywidualnie, mogą też tworzyć różne grupy wewnątrz Towarzystwa. Członek Towarzystwa może równocześnie należeć do więcej niż jednej grupy.

Paragraf 46

Członkowie tworzący wspólnie grupę wewnątrz Towarzystwa określają jej nazwę, strukturę organizacyjną, sposób funkcjonowania oraz wybierają jej władze.

Paragraf 47

O powołaniu każdej grupy, jej nazwie, celach działania, strukturze i władzach musi być niezwłocznie powiadomiony w formie pisemnej Zarząd Główny Towarzystwa.

Paragraf 48

Członkowie działający indywidualnie lub tworzący grupę wewnątrz Towarzystwa mają obowiązek podawania wyczerpujących informacji i wyjaśnień o swojej działalności na każde żądanie i w formie podanej przez Zarząd Główny Towarzystwa lub Komisję Rewizyjną.

Paragraf 49

Zarząd Główny powołuje oddziały terytorialne Towarzystwa, określając ich nazwę i zasięg działania na wniosek grupy członków Towarzystwa. Stają się oni wtedy automatycznie członkami – założycielami oddziału.

Paragraf 50

W terminie do trzech miesięcy od powołania oddziału członkowie oddziału Towarzystwa wybierają władze oddziału.

Paragraf 51

Władze oddziału stanowią:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Towarzystwa,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

Paragraf 52

Liczebność, skład i częstotliwość posiedzeń Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału ustala Walne Zgromadzenie Oddziału.

Paragraf 53

Działalność władz oddziału Towarzystwa regulują odpowiednie przepisy dotyczące władz Towarzystwa. Przepisy paragrafów: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (za wyjątkiem punktów e), f), k), l), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 stosuje się odpowiednio.

Paragraf 54

Członek Towarzystwa, który nie jest członkiem oddziału, staje się nim na mocy uchwały Zarządu Oddziału, po wyrażeniu na piśmie woli przystąpienia do oddziału.

Paragraf 55

Zarządy Oddziałów przekazują Zarządowi Głównemu szczegółowe sprawozdania (w tym sprawozdania finansowe) ze swej działalności na każde żądanie Zarządu Głównego, nie rzadziej jednak niż raz na rok, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Paragraf 56

Za niezgodną ze statutem działalność członkowie odpowiadają indywidualnie i podlegają przewidzianym w statucie sankcjom.

ROZDZIAŁ 10
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

Paragraf 57

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

Paragraf 58

Dla realizowania zadań statutowych Towarzystwo posiada fundusze, które składają się z:

 1. składek członkowskich,
 2. wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego i z działalności gospodarczej,
 3. dotacji,
 4. darowizn, spadków i zapisów oraz z ofiarności publicznej,
 5. środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wszelkie dokumenty wiążące Towarzystwo pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Towarzystwa: prezes, wiceprezes lub skarbnik. Oni też odpowiedzialni są za zobowiązania finansowe zaciągane w imieniu Towarzystwa. Uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej odpowiada swoim majątkiem wobec Towarzystwa za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej przy wykonywaniu swoich obowiązków społecznie jest obowiązany dokładać należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Jeżeli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Paragraf 59

Nie jest możliwe dysponowanie majątkiem Towarzystwa w następujący sposób:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu . albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 11
DOM EDYTY STEIN

Paragraf 60

Dom rodzinny Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu, zwany Domem Edyty Stein, jest własnością Towarzystwa im. Edyty Stein.

Paragraf 61

Do zarządzania Domem Edyty Stein Zarząd Towarzystwa powołuje Dyrektora Domu. Zakres obowiązków Dyrektora określa Zarząd.

Paragraf 62

Kadencja dyrektora jest związana z kadencją Zarządu. Nowo wybrany Zarząd jest zobowiązany do powołania dyrektora w ciągu 3 miesięcy po ukonstytuowaniu się. Do czasu powołania nowego dyrektora obowiązki spełnia poprzedni. Dopuszcza się możliwość przedłużenia umowy z poprzednim dyrektorem, jak równie jej rozwiązania przed upływem kadencji Zarządu – zastosowanie mają wówczas odpowiednie artykuły Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego, w zależności od rodzaju zawartej umowy pomiędzy Zarządem a Dyrektorem. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie trwania kadencji, Zarząd jest zobowiązany do powołania nowego dyrektora w ciągu 3 miesięcy.

Paragraf 63

Dyrektor Domu w porozumieniu z Zarządem określa strukturę organizacyjna Domu i zatrudnia pracowników. Wynagrodzenie dyrektora oraz osób zatrudnionych nie może przekraczać limitów ustalonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Paragraf 64

Dyrektor Domu jest zobowiązany do przedstawiania Zarządowi do akceptacji planów działalności Domu oraz sprawozdań z wykonanych działań. Częstotliwość i zakres przedstawianych sprawozdań określa Zarząd, nie powinno się to jednak odbywać rzadziej niż raz na kwartał.

ROZDZIAŁ 12
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

Paragraf 65

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania; w drugim terminie większością 2/3 obecnych członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

Paragraf 66

 1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania; w drugim terminie większością 3/4 obecnych członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o samorozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie rozstrzyga w głosowaniu o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje komisję likwidacyjną.
.