Treść główna

Otwarte Seminaria

OTWARTE SEMINARIA „Powołanie życiowe i zawodowe kobiety i mężczyzny w myśli Edyty Stein i Karola Wojtyły”

Zapraszamy na spotkania poświęcone psychologii i pedagogice personalistycznej. Seminaria są oparte na myśli Edyty Stein oraz Karola Wojtyły. Oboje sięgali do fenomenologii oraz tomizmu w poszukiwaniu prawdy o człowieku.

Seminaria poprowadzi dr Henryk Jarosiewicz, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Fundacji „Misja Rodzinna”.

TEMATY SPOTKAŃ:

SEMINARIUM 1: Podmiot i przeżycie w ujęciu Edyty Stein i Karola Wojtyły (03.10.2020)

Zaprezentowany jest model podmiotu osobowego. W obrębie tego podmiotu pokazujemy, co oznacza termin „przeżycie”. Jest to czynność uwewnętrznienia wartości doznawanych relacji, którego niematerialnym wytworem jest uczucie. 

Poruszone tematy: 

1. Psychologiczny model podmiotu osobowego

 2. Przeżycie jako przedmiot doświadczenia wewnętrznego i wczucia

SEMINARIUM 2: Uczestnictwo i rozwój osoby (17.10.2020)

Pokazujemy, że termin osoba ma trzy różne desygnaty: wskazuje na materialny podmiot osobowy (człowiek), na strukturę/organizację przeżyć (osoba) oraz na reprezentację treści umysłowych (jako zaimek osobowy „ja”). Warunkiem aktualizacji osoby jako struktury przeżyciowej jest przeżycie sprawczości, czego warunkiem jest uczestnictwo w woli innej osoby. 

Poruszone tematy: 

1. Osoba jako struktura świadomościowa 

2. Uczestnictwo jako warunek życia osobowego

SEMINARIUM 3: Sprawność działania a dojrzałość osoby (21.10.2020)

Wychowanie rozumiane jako czynność jest uwarunkowane uczestnictwem w świecie wartości i dojrzewaniem woli. Wytworem wychowania jest zdolność do samostanowienia (samorządu). W opozycji do samostanowienia jest sprawność intencjonalnego działania. 

Poruszone tematy: 

1. Intencjonalność woli a samostanowienie osoby 

2. Wychowanie i samowychowanie

SEMINARIUM 4: Wola i charakter (24.10.2020)

Charakter osoby jest wytworem czynności woli. W okresie dzieciństwa jest to wola rodziców i wychowawców, a w okresie młodości własna wola, która jest ukierunkowana przez stworzone cele i sposoby ich realizacji. Poruszone tematy: 

1. Charakter jako wytwór woli 

2. Wychowanie jako dramat dziania się i działania

SEMINARIUM 5: Charakter kobiety i mężczyzny (wstęp do warsztatów z charakterologii) (31.10.2020)

Charakter drugiej osoby jest dany jako pomoc w budowaniu międzyosobowej relacji, jest wspólnototwórczy. Pojawia się ważne pytanie – czy istnieje charakter typowo kobiecy i typowo męski? A dalej – czy można mówić o zawodach do których powołane są raczej kobiety lub raczej mężczyźni?

Poruszone tematy:
1. Zjawisko komplementarności

2. Istotne cechy charakteru kobiety i mężczyzny

CZYM JEST CHARAKTEROLOGIA?
Czy jest możliwe poznanie świata drugiego człowieka?
W pierwszym zdaniu swojej pracy doktorskiej pt. O zagadnieniu wczucia (1917) E. Stein pisze: „dane nam są cudze podmioty i ich przeżywanie.”
Dany jest też charakter, określany terminem habitus: „W całym zewnętrznym sposobie bycia (habitus), w sposobie poruszania się, w postawie człowieka, może tkwić coś z jego osobowości.” (O zagadnieniu…, s. 107)

POWOŁANIE ŻYCIOWE I ZAWODOWE KOBIETY I MĘŻCZYZNY
Jednym z zasadniczych tematów poszukiwań naukowych Edyty Stein było powołanie życiowe, które widziała w świetle natury i łaski. Pragniemy nawiązać do dorobku Edyty Stein w refleksji nad wychowaniem personalistycznym dziś, w XXI wieku. Zapraszamy na cykl: PIĘĆ WIECZORÓW O WYCHOWANIU

Czy można się jakoś przygotować do dyskusji? Sięgamy do podstawowych prac Edyty Stein i Karola Wojtyły:
E. Stein, O zagadnieniu wczucia, Zawód mężczyzny i kobiety według natury i łaski.
K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Elementarz etyczny, Osoba i czyn

Otwarte Seminaria są elementem programu Dziedzictwo Edyty Stein realizowanego przez Towarzystwo im. Edyty Stein we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia.