Treść główna

Nagroda

Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu, działając na rzecz pogłębiania, zrozumienia i popularyzacji bogatego dziedzictwa duchowego Edyty Stein – świętej Teresy Benedykty od Krzyża, córki narodu żydowskiego, filozofa i karmelitanki ogłoszonej przez Papieża Jana Pawła II Współpatronką Europy ustanawia Nagrodę im. Św. Edyty Stein.

Mając świadomość jak głęboko Jej życie wiąże się z tragicznymi dziejami narodu żydowskiego, polskiego i niemieckiego, Towarzystwo pragnie poprzez przyznawanie Nagrody przyczynić się do urzeczywistnienia wizji zjednoczonej, sprawiedliwej Europy, w której byłyby respektowane wartości chrześcijańskie i godność człowieka.

Nagroda im. św. Edyty Stein przyznawana jest przez Kapitułę Towarzystwa im. Edyty Stein oraz Dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość (w 2019 i 2020 roku) za następujące działania na szerokim forum krajowym i zagranicznym (publicystyka, literatura, media, fora publiczne, naukowe):

  • badanie i popularyzacja duchowego dziedzictwa Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża w dziedzinie filozofii, historii, religii, etyki, medycyny i innych nauk,
  • urzeczywistnianie idei nadprzyrodzonej godności człowieka, prawa do życia i przeznaczenia do szczęścia zgodnie z chrześcijańską wizją istoty ludzkiej,
  • umacnianie rodziny oraz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, wychowania dzieci w oparciu o chrześcijańskie zasady moralne, w poszanowaniu tradycji, wolności i godności osoby,
  • wychowanie i kształcenie młodzieży w duchu przyjaźni, braterstwa i jedności, a także odpowiedzialności i służby, w oparciu o wartości chrześcijańskie,
  • urzeczywistnianie wizji sprawiedliwego świata, pogłębienie i poszerzenie dialogu narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego, międzyreligijnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także odbudowa i upowszechniania wielokulturowego i wielonarodowego dorobku Europy Środkowej.

2022

Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski – za ogromne zasługi w ukazywaniu wielowymiarowości postaci św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, skupiające się na przybliżaniu wielkości Jej życia w powiązaniu z filozofią chrześcijańską, za wieloaspektowe uczestnictwo w upowszechnianiu kultu i refleksji filozoficznej Edyty Stein poprzez publikacje, głoszone referaty i homilie oraz za pełną oddania posługę apostolską w wydarzeniach ukazujących bogactwo duchowego dziedzictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża, za odważną posługę kapłańską i poniesiony trud na rzecz odnowy wiary i podtrzymywania chrześcijańskich wartości Europy w duchu testamentu jej Świętej Patronki – s. Teresy Benedykty od Krzyża 0raz ofiary, jaką złożyła dobrowolnie w tej intencji.

s. dr Cécile Rastoin – za inicjowanie międzynarodowych działań na rzecz przyznania Edycie Stein tytułu Doktora Kościoła, za wieloletnią działalność naukowo-badawczą poświęconą myśli św. Teresy Benedykty od Krzyża, tłumaczenie Jej pism na język francuski oraz opracowanie i redakcję publikacji Jej poświęconych, za unikalne w skali światowej tłumaczenie poezji Edyty Stein i ich dwujęzyczne, francusko-niemieckie wydanie, za przekład na język francuski wielu dzieł z zakresu myśli judaistycznej i chrześcijańskiej, za badania nad duchowymi i filozoficznymi powiązaniami między Edytą Stein i Janem Pawłem II.

dr Sophie Binggeli – za współredakcję zbiorowego wydania dzieł Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża w języku niemieckim, za wieloletnią pracę naukową i badawczą poświęconą Jej życiu i myśli oraz publikacje Jej poświęcone, a także upowszechnianie spuścizny św. Teresy Benedykty od Krzyża poprzez wystąpienia na konferencjach i seminariach międzynarodowych, za współtworzenie i pracę w Groupe de Recherche Steinien, współorganizację Dni Edyty Stein oraz popularyzację życia i duchowości Edyty Stein w mediach, za artystyczne realizacje popularyzujące duchowość, osobę i dzieło Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Ks. Jan Gondro – za pełne pasji organizowanie i szerzenie kultu św. Teresy Benedykty od Krzyża w Jej rodzinnej parafii, inspirowanie i prowadzenie działań na rzecz upamiętnienia miejsc związanych z osobą Patronki Europy i jej spuścizną, za stworzenie Gimnazjum im. Edyty Stein i pełną poświęcenia pracę na stanowisku dyrektora szkoły oraz niestrudzoną pracę wychowawczą w duchu miłości i prawdy, za wieloletnią pracę badawczą i naukową, ukoronowaną wieloma cennymi publikacjami popularno-naukowymi z zakresu historii i dziejów kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła, za wspieranie działalności Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu i aktywne uczestniczenie w jego misji.

Pani Maria Kromp-Zaleska – za pełną oddania pracę na rzecz popularyzacji osoby i myśli Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, poprzez tłumaczenia, prelekcje i opracowania popularno-naukowe,
za inspirowanie działań edukacyjnych promujących postać Patronki Europy i jej przesłanie dla obecnego pokolenia, za zaangażowanie w tworzenie i animowanie grup specjalistów zajmujących się badaniami i popularyzacją dziedzictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża, za prowadzenie Domu Edyty Stein we Wrocławiu z prawdziwie ewangeliczną miłością, najwyższymi kompetencjami merytorycznymi i organizacyjnymi, za dbałość o jego kulturalno-duchową misyjność oraz utrzymanie go na wysokim poziomie funkcjonowania.

2021

Pani Jadwiga Skupnik-Kurowska – za pełne pasji szerzenie kultu Edyty Stein poprzez stworzenie i ponad stupięćdziesięciokrotne przedstawienie monodramu o Jej tragicznym losie a także publikację wspomnień „Edyta Stein – życie moje”, za krzewienie wartości chrześcijańskich w pracy artystycznej i pedagogicznej oraz wieloletni, czynny udział w życiu Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu.

Pan Sylwin Bechcicki  – za współtworzenie Oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein w Lublińcu i ponad trzydziestoletnie pełnienie funkcji Prezesa oraz wieloletnie zaangażowanie w szerzenie kultu św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein i umiejętność współpracy z lokalną społecznością udokumentowaną spektakularnymi efektami: pomoc w utworzeniu multimedialnego muzeum Edyty Stein w domu Courantów, nadanie szkole w Lublińcu Jej imienia i uzyskanie Jej patronatu dla miasta, a także działalność pedagogiczną, społeczną i wydawniczą.

Pani Alfreda Poznańska (1939-2001) – artystka – rzeźbiarka, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przyjaciel i honorowy członek Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, – autorka rzeźby ołtarzowej w kaplicy św. Teresy Benedykty od Krzyża w kościele p.w. św. Michała Archanioła we Wrocławiu, – wykonawczyni kartusza nad centralnym frontowym oknem Domu Edyty Stein.

Pani Susanne Batzdorff – za czynne uczestnictwo w dialogu żydowsko – chrześcijańskim na świecie, wieloletnią życzliwą i przyjacielską współpracę z Towarzystwem im. Edyty Stein we Wrocławiu i na świecie, publikację książki Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej, wręczonej Janowi Pawłowi II na uroczystości kanonizacyjnej, za otwartość i szczerą pomoc w odtworzeniu historii rodziny i wrocławskiego, domu Steinów.

Pan Alasdair MacIntyre – za badanie życia i myśli św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein oraz szeroką popularyzację jej dziedzictwa duchowego i intelektualnego na światowym forum, a także obronę, rozwój i szerzenie chrześcijańskich wartości moralnych i intelektualnych arystotelejsko-tomistycznej etyki cnót jak i klasycznych ideałów w licznych pracach z dziedziny etyki, moralności i filozofii.

2020

Prof. Hanna Barbara Gerl-Falkovitz – rzeczniczka promowania osoby i myśli Edyty Stein w Europie, za współtworzenie i wieloletnią działalność w Niemieckim Towarzystwie Edyty Stein, współredakcję zbiorowego wydania dzieł Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, wieloletnią działalność naukową poświęconą jej życiu i myśli, za pełną zaangażowania pracę uniwersytecką w dziedzinie filozofii i religii, działalność w licznych
stowarzyszeniach i organizacjach, publikacje o wartości przebaczenia oraz materialne wspieranie Biblioteki TES we Wrocławiu.

Prof. Anna Grzegorczyk – za współtworzenie Centrum Badań im. Edyty Stein w Poznaniu, wieloletnią działalność naukowo-badawczą poświęconą życiu i pismom Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża w Polsce i za granicą oraz popularyzację jej duchowego dziedzictwa, opracowanie i redakcję licznych publikacji, w szczególności „Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein”, za pełną zaangażowania pracę uniwersytecką na gruncie nauk humanistycznych, zwłaszcza fenomenologii.

Renata Zajączkowska – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein oraz Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, pełną poświęcenia wieloletnią pracę w Komisji Rewizyjnej TES, pozyskanie finansowego wsparcia na wydanie przewodnika „Edith Stein Spuren In Breslau”, a także wieloletnią pracę dla na rzecz dialogu polsko-niemieckiego oraz pamięci o Edycie Stein i jej dziedzictwie we Wrocławiu.

2019

Pani Anita Czarniecka-Stefańska – za wieloletnie, czynne uczestnictwo w życiu Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, za jego współtworzenie i fotograficzną dokumentację wydarzeń w kronice Towarzystwa, redakcję książki Edyta Stein w kulturze polskiej – daru Towarzystwa im. Edyty Stein dla papieża Jana Pawła II z okazji kanonizacji Teresy Benedykty od Krzyża, a także za pełne poświęcenia działania upamiętniające miejsca związane z wrocławskim życiem Edyty Stein oraz popularyzację jej duchowego dziedzictwa.

Ks. dr Manfred Deselaers – za pełną wrażliwości kapłańską posługę w Oświęcimiu, pracę nad religijnym znaczeniem pamięci o Auschwitz i głębokim uzdrowieniem tej „otwartej rany w sercu Europy”, działalność w Centrum Dialogu i Modlitwy na rzecz pokoju, dialogu międzyreligijnego i międzynarodowego, szerzenie kultu męczenników holokaustu: św. Edyty Stein i św. Maksymiliana Kolbego oraz za wieloletnią współpracę i wspieranie działalności Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu.

Ks. prof. Jerzy Machnacz – za badanie i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża poprzez liczne publikacje naukowe i popularnonaukowe, pełne pasji homilie i wykłady, organizację i udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych filozofii Edyty Stein i jej przesłaniu dla współczesnego świata, za duchowe i materialne wspieranie Domu Edyty Stein we Wrocławiu oraz za szerzenie kultu Świętej Teresy Benedykty od Krzyża w Polsce i na świecie.

Ks. prof. Jerzy Machnacz, p. Anita Czarniecka-Stefańska,
ks. dr Manfred Deselaers

2018

Pastor Hermann Peters – za zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, duchowe i finansowe wsparcie dla dzieła popularyzacji dziedzictwa Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża w Polsce i w Niemczech, a zwłaszcza w swoim kościele parafialnym św. Bonifacego i w mieście Dortmund, oraz wieloletnią współpracę z Towarzystwem im. Edyty Stein we Wrocławiu

Pani Danuta Skraba – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein, determinację w pertraktacjach z najwyższymi władzami Polski i Niemiec dla pozyskania domu rodzinnego Steinów oraz środków na kapitalny remont budynku, nawiązanie i podtrzymywanie relacji z rodziną Batzdorff w USA, a także pełną poświęcenia, wieloletnią pracę dla zachowywania pamięci o Edycie Stein we Wrocławiu i popularyzację jej duchowego dziedzictwa

Pan Marian Łukaszewicz – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein, założenie kwartalnika TES, cenne publikacje na temat życia rodziny Steinów, historii domu i wrocławskich miejsc związanych z Edytą Stein, pełne poświęcenia kilkukrotne pełnienie funkcji prezesa Towarzystwa im. Edyty Stein i popularyzację jej duchowego dziedzictwa

Ks. Jerzy Witek – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein, determinację w pertraktacjach z najwyższymi władzami Polski i Niemiec dla pozyskania domu rodzinnego Steinów oraz środków na kapitalny remont budynku, budowę kaplicy św. Edyty Stein w kościele św. Michała Archanioła we Wrocławiu, pełna poświęcenia wieloletnią pracę dla zachowania pamięci o Edycie Stein we Wrocławiu, popularyzację jej duchowego dziedzictwa i pełnienie funkcji prezesa Towarzystwa im. Edyty Stein od 2010 roku

2017

Kard. Joachim Meisner – (pośmiertnie) za zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, duchowe i finansowe wsparcie w dziele popularyzacji w Polsce dziedzictwa św. Edyty Stein oraz ufundowanie kaplicy św. Teresy Benedykty od Krzyża w kościele pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak – za nieustanne głoszenie przesłania o godności człowieka, prawie do życia i przeznaczeniu do szczęścia, nawoływanie do ratowania rodziny i pojednania narodów poprzez powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni; za prowadzenie w mediach bogatego w wartości chrześcijańskie dialogu i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Jana Pawła II i św. Edyty Stein

Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka – za założenie pierwszej w świecie Katedry Personalizmu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badania nad rzeczywistością stworzenia, nadprzyrodzoną godnością człowieka i narodu, splendorem natury oraz budowanie rzeczywistości opartej na wartościach chrześcijańskich i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Jana Pawła II i św. Edyty Stein

Stella Zylbersztajn-Tzur – ocalała z Holokaustu córka narodu żydowskiego – za niestrudzoną pracę nad urzeczywistnianiem wizji sprawiedliwego świata, gdzie będą respektowane godność człowieka, szacunek dla wartości religijnych oraz prawo narodów do wolności

.