Treść główna

Anna Zielińska: Koncepcja nowego feminizmu we współczesnym nauczaniu Kościoła – praca magisterska

Wstęp


Pozycja kobiety w społeczeństwie i kulturze w ostatnich dziesięcioleciach została
umocniona na gruncie prawnym i społecznym, często jednak odbywało się to kosztem jej tożsamości. W niniejszej pracy magisterskiej zostanie ukazane, w jaki sposób koncepcja nowego feminizmu, zaproponowana przez papieża Jana Pawła II, może wpływać na spojrzenie na kobietę we współczesnym świecie i w Kościele. Nowy feminizm chce przywrócić kobietę samej sobie, pomóc jej odzyskać to, co
Stwórca wpisał w jej istnienie na samym początku. Chodzi o odkrycie prawdziwej tożsamości kobiety w świecie, we wszystkich wymiarach życia społecznego, politycznego i rodzinnego. Nowy feminizm chce ukazywać kobietę i jej geniusz w całej pełni. Chce uwolnić ją od struktur wprowadzonych przez feminizm, od konieczności udawania mężczyzny. Kobieta, dzięki uświadomieniu sobie swojej tożsamości, ma w świecie ukazywać pełną prawdę o sobie. Motywem wyboru takiego tematu pracy było dla jej autorki pragnienie, by pochylić się nad tematem kobiety, jej tożsamości i roli, jaką ma do odegrania w świecie i w Kościele. Dodatkowy bodziec stanowiła, przypadająca w roku powstawania tej pracy, setna rocznica
urodzin Jana Pawła II, autora pojęcia „nowy feminizm”. Źródłami stanowiącymi podstawę niniejszej pracy są dokumenty Magisterium Kościoła, nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, katechezy papieża Franciszka, publikacje teologiczne rozwijające nauczanie Jana Pawła II oraz ukazujące miejsce kobiety w Kościele. Autorka korzysta również z opracowań historycznych, aby zakreślić tło dziejowe, oraz filozoficznych i psychologicznych, opisujących kobietę i jej specyfikę. Celem pierwszego rozdziału jest przedstawienie gruntu, na którym wyrastał nowy feminizm. Najpierw zostanie omówione, co wydarzyło się „na początku”, jak Bóg stworzył człowieka – kobietę i mężczyznę równych w różnorodności. Kolejno zostaną ukazane: rozwój postrzegania kobiety przez wieki w kulturze europejskiej oraz jak prawa kobiety jawią się na tle praw człowieka. Drugi rozdział ma na celu opisanie ruchu feministycznego, jego źródeł i przyczyn powstania. Zostanie scharakteryzowane podłoże, na jakim rodził się feminizm, oraz rozwój feminizmu aż do ideologii, która zniekształca prawdę o człowieku, kobiecie i mężczyźnie. Trzeci rozdział będzie spojrzeniem na feminizm w Kościele. Najpierw zostanie omówione pojęcie „geniusz kobiety”, wprowadzone przez Jana Pawła II. Ponieważ nie stworzył on definicji tego pojęcia, pojawią się próby nakreślenia, czym ów geniusz jest. Refleksji zostanie poddane powołanie kobiety, które Bóg wpisał w jej naturę. Na koniec będą przedstawione perspektywy, jakie ma przed sobą „nowy feminizm”, a także jego ujęcie w wymiarze praktycznym, które pozwoli zastanowić się, czy nie jest on tylko nic nieznaczącą
teorią.

Cała praca magisterska dostępna jest pod linkiem:

https://edytastein.org.pl/wp-content/uploads/2024/04/Zielinska_Anna_Koncepcja-nowego-feminizmu-we-wspolczesnym-nauczaniu-Kosciola_druk.pdf